english me

Arhiva:Pozicija:

Mjesto:

Meteogrami

Agencija za životnu sredinu Crne Gore u saradnji sa Zavodom za hidroemeteorologiju i seizmologiju


Uspostavljanje nacionalnog indikatora “Sezonska koncentracija polena suspendovanog u vazduhu”


Polen biljaka je za čovjeka jedan od najznačajnijih alergena u vazduhu. Polenova zrna kod više od 20 posto ljudske populacije (svaki peti čovjek) izazivaju alergijske reakcije (bronhitis, konjuktivitis, dermatitis, polenska kijavica), dok u slučaju dugotrajnog i višegodišnjeg izlaganja visokim koncentracijama jedan dio ljudske populacije obolijeva od hroničnog bronhitisa i bronhijalne astme.

Zagađenje vazduha u urbanim, industrijskim sredinama doprinosi pojačanom alergijskom djelovanju aeropolena. Svjetska zdravstvena organizacija je upozorila da će različite vrste alergijskih reakcija kod ljudi biti bolest savremenog čovječanstva u 21 vijeku.Način da se pomogne osobama alergičnim na polen, koji je preporučen od strane Svjetske zdravstvene organizacije je organizovanje i sprovođenje kontinuiranog mjerenja koncentracije polena u vazduhu. Rezultati monitoringa aeropolena omogućavaju proučavanje, prevenciju, dijagnosticiranje, kao i liječenje od tegoba koje su uzrokovane polenskim alergijama.
Sam početak, trajanje i kraj perioda polenizacije u velikoj mjeri odredjen je meteorološkim uslovima.
Takodje od postojećih i očekivanih meteoroloških uslova prvenstveno zavisi prostorno-vremensko ponašanje koncentracije polena. Obzirom na činjenicu da meteorološki uslovi u velikoj mjeri determinišu stanje koncentracije polena, na ovoj web strani biće prezentirani dinamički on-line prognostički meteogrami za meteorološke
parametre koji prvenstveno utiču na prostorno-vremensku raspodjelu koncentracije. Za pet lokacija na kojima se vrši instrumentalni monitoring-detekcija polena (Podgorica, Nikšić, Bar, Tivat i Mojkovac) postojaće on-line 2 tipa prognostičkih meteograma. Meteogram opštih meteoroloških parametara i meteogram za vertikalni profil vjetra u vremenu. Poznavajući prognostičko stanje meteoroloških parametara, mogu se donosti zaključci o tome kako će se ponašati koncentracija polena.